carausel
Төслийн удирдлага, зохион байгуулалт, технологийн түвшингийн чиглэлд хамаарах ажлын хүрээ:
ААНБ
Иргэн
38
5
Хөрөнгө оруулалтын судалгааны чиглэлд хамаарах ажлын хүрээ
ААНБ
Иргэн
0
8
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, түүхий эд болон үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанар, технологийн хяналт, зөвлөгөө, дүгнэлт гаргах, тоног төхөөрөмжийн угсралт, лабораторийн болон үйлдвэрлэлийн туршилт хийх, технологийн горим тогтоох чиглэлд хамаарах ажлын хүрээ
ААНБ
Иргэн
3
2
Барилгын ажлын үе шатанд хяналт тавих, барилга байгууламжийн ашиглалтын үеийн чанар, аюулгүй байдлын төлөвт дүгнэлт гаргах чиглэлд хамаарах ажлын хүрээ
ААНБ
Иргэн
27
6
Барилгын ажлын механикжуулалт, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, оношилгоо, засвар, техникийн үйлчилгээ, тохируулга, зүгшрүүлэлт хийх ажлын технологи, аргачлал тогтоох чиглэлд хамаарах ажлын хүрээ
ААНБ
Иргэн
0
2
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, норм, нормативын баримт бичгийн боловсруулалтын түвшин тогтоох чиглэлд хамаарах ажлын хүрээ
ААНБ
Иргэн
6
17
Барилгын тухай хуулийн 42.1.9-д заасны дагуу зөвлөх үйлчилгээг иж бүрэн гүйцэтгэх ажлын хүрээ
ААНБ
Иргэн
0
0
Инженер-хайгуулын судалгааны чиглэлд хамаарах ажлын хүрээ
ААНБ
Иргэн
0
0