Боловсруулж байна
  • 2024-05-22 14:49:03
  • Үзсэн: 0
  • Худалдаж авсан: 0
Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан боловсруулж буй “Давтан ашиглах 2 үет септик тунгаагуурын технологи, ашиглалтын”  баримт бичгийн төсөлтэй танилцаж, тусгах саналаа ирүүлж бидний ажилд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсье
Сэтгэгдэл
Ш
Ш.Цэнд-Аюуш
2024-06-07 16:10:49

Танайхаас ирүүлсэн 05 дугаар сарын 1/1344 дугаар албан тоот болон цахим хуудсанд байршсан “Давтан ашиглах 2 үет септик тунгаагуурын технологи, ашиглалтын аргачлалын дүрэм”-тэй танилцаад дараах саналтай байна. Үүнд: 1. Гарчиг оновчтой биш байна. 2. Дүрмийн хэлбэрээр бичигдсэн биш мэргэжлийн гарын авлага хэлбэрээр бичигдсэн байна. 3. Орчуулгын хувьд ойлгомжгүй байна. 4. Цахимд байршуулсан материал нь тайлбаргүй, ойлгомжгүй байгааг анхаарах.Сэтгэгдэл үлдээх хэсэг
Таны нэр*

Сэтгэгдэл бичих