Боловсруулж байна
  • 2021-09-02 11:20:48
  • Үзсэн: 2
  • Худалдаж авсан: 0
Энэхүү норм ба дүрмийг хот суурин газрын нэгдсэн шугам сүлжээний хонгилын ажлын төлөвлөгөө, зураг төсөл боловсруулах, шинээр барьж байгуулах, өргөтгөл шинэчлэл хийх, засварлах болон засвар үйлчилгээний ажлыг хийх, ашиглалтад хүлээж авахад мөрдөнө.
Харин үйлдвэрийн бүсийн шугам сүлжээний хонгилд хамаарахгүй болно.
Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх хэсэг
Таны нэр*

Сэтгэгдэл бичих